VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (VOP) – DÁRKOVÉ POUKAZY Flyheli

 

I. Všeobecná ustanovení

Společnost LPS-Letecké práce a služby s.r.o., IČO: 64652785, se sídlem U Studny 3383, Mělník, PSČ: 27601, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 77429 (dále též jen LPS s.r.o) je mimo jiné poskytovatelem služeb seznamovacích letů vrtulníkem a to svým výcvikovým střediskem CZ/ATO-016 pod názvem Flyheli.cz

Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností LPS s.r.o., a objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon číslo 634/1992 Sb. v platném znění).

Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služeb nebo též poskytovatel (LPS s.r.o.) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel - (i) objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby nebo též příjemce - je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které příjemce služby svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy - objednávka objednatele je návrhem na uzavření smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu poskytovatele služeb objednateli s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany poskytovatele služby – za potvrzení objednávky se považuje i zaslání poukazu na objednanou službu); od tohoto okamžiku mezi

poskytovatelem a objednatelem vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas; dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela). Souhlasem příjemce služeb s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí souhlas potvrzený před odesláním objednávky. Uplatní-li třetí strana , v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, dárkový poukaz u poskytovatele služby, má se za to, že se smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami projevila souhlas. Za případné chyby při přenosu dat nenese Poskytovatel odpovědnost.

Službou jsou veškeré služby poskytované Poskytovatelem objednateli nebo příjemci služby za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Dárkovým poukazem je poukázka prokazující oprávnění objednatele nebo příjemce služby využít službu v rozsahu uvedeném na dárkovém poukaze a za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. Dárkový poukaz (případně jeho fotografie nebo kopie s čitelným kódem ) se následně předkládá ke kontrole pověřené osobě na místě konání služby.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Všeobecných obchodních podmínkách

Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření smlouvy) objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto VOP jsou zobrazeny na internetových stránkách www.flyheli.cz.

IV. Předmět smlouvy

1. Předmět smluvního vztahu - smlouvy

Předmětem smluvního vztahu je závazek poskytovatele služby zajistit dodání služby popsané ve smlouvě (tedy objednávce a jejím potvrzení) a závazek objednatele zaplatit za poskytnutí této služby poskytovateli sjednanou cenu a službu za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi objednatelem služby a poskytovatelem služeb doručením potvrzení objednávky ze strany poskytovatele objednateli (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

 

2. Objednávka

Objednávku služeb lze učinit prostřednictvím internetových stánek poskytovatele služeb www.flyheli.cz případně telefonicky, osobně nebo v provozovně poskytovatele služeb LPS-letecké práce a služby s.r.o, nacházející se v areálu letiště Roudnice nad Labem. Objednávka představuje návrh objednatele na uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude poskytnutí služby uvedené v objednávce, za podmínek v ní a v těchto VOP uvedených.

 

3. Dárkový poukaz, jeho předání a převzetí

Poskytovatel služeb doručí/předá objednateli nebo třetí osobě, v jejíž prospěch je smlouva sjednána, dárkový poukaz až po jeho zaplacení a to buď osobně (při osobní objednávce) anebo mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Za doručení dárkového poukazu příjemci služeb se považuje jeho odeslání poskytovatelem na e-mail příjemce služby uvedený v objednávce.

4. Čerpání objednané služby, platnost a rezervace

Dárkový poukaz lze využít pouze pro čerpání služby specifikované v objednávce.

Výměna konkrétní služby je možná pouze za stejnou službu ale jiného – většího- rozsahu s dorovnáním rozdílu v ceně.

Výměna služby za službu menšího rozsahu (kratší doba letu , nebo menší počet lidí) je možná pouze bez finanční kompenzace tj. vrácení rozdílu v ceně ze strany poskytovatele.

Pro vyloučení pochybností poskytovatel služby výslovně prohlašuje, že součástí smluvních podmínek smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby není povinnost poskytovatele služby vyměnit dárkový poukaz při jakékoliv změně za protihodnotu ve formě peněz.

Platnost dárkového poukazu pro využití služby uvedené v dárkovém poukazu je 6 měsíců od zaplacení.

Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu, ztrácí příjemce služby nárok na poskytnutí služby a závazek poskytovatele služeb uplynutím doby platnosti zaniká. Poskytovateli služeb v důsledku toho vzniká nárok na smluvní pokutu ve výši uhrazené ceny jako sankce za porušení povinnosti objednatele využít službu za stanovených podmínek v souladu s čl. IV. Odst.1 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

Dárkový poukaz, obsahuje údaje nezbytné pro využití příslušné služby, a to unikátní číslo poukazu a bezpečnostní kód. Objednatel, či příjemce služby je povinen při předložení dárkového poukazu poskytovateli za účelem čerpání služby prokázat , že je osoba oprávněná k čerpání služby prokázáním totožnosti.. Poskytovatel služby nemá jinak možnost jakkoli ověřit, zda je služba využívána oprávněnou osobou, která si dárkový poukaz zakoupila.

Oprávnění využít službu může být převedeno na třetí osobu, přičemž osoba převádějící toto oprávnění je povinna informovat nového oprávněného o právech a povinnostech plynoucích z uzavřené smlouvy a poskytovatele o převedení tohoto práva buď osobně nebo e-mailem na info@flyheli.cz s uvedením identifikačních údajů osoby (jméno , příjmení, datum narození,bydliště), na kterou bylo oprávnění využít službu převedeno.

Rezervace termínu a místa využití konkrétní služby musí být sjednána s poskytovatelem služeb tak, aby služba byla využita do konce doby platnosti dárkového poukazu a to tak, aby žádost o rezervaci služby byla učiněna ve lhůtě minimálně 4 týdnů před datem ukončení platnosti dárkového poukazu. Lhůta pro podání žádosti o rezervaci je minimální a je ji třeba vždy

posuzovat s ohledem na charakter konkrétní služby, její případnou sezónnost a aktuální vytíženost. Příjemce služby požádá o rezervaci termínu a místa prostřednictvím emailu info@flyheli.cz, telefonicky nebo osobně u poskytovatele.. Poskytovatel služeb se zavazuje nabídnout několik termínů případně míst pro využití služby příjemci služby do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti příjemce. Po potvrzení nabízeného termínu příjemcem zašle poskytovatel služby příjemci služby závaznou rezervaci e-mailem nebo formou sms, čímž se rezervace stává závaznou.

Příjemci služby v den čerpání služby budou předloženy k podpisu dokumenty související s čerpáním této služby viz. čl.V, VOP. Dokumenty je možné příjemci služby zaslat předem k nahlédnutí, ovšem pouze na výslovné předchozí vyžádání příjemcem služby.

6. Storno rezervace

a) Příjemcem služby:

Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 3 pracovní dny před sjednaným termínem poskytnutí služby (a to na tel. čísle 777624980, či e-mailu info@flyheli.cz ) a sjednat v rámci doby platnosti poukazu termín nový.

Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti poukazu, je však nejprve povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služby v souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.

Poskytovatel služby je oprávněn v době platnosti dárkového poukazu sjednat poskytnutí služby na termín pozdější, než platnost dárkového poukazu, ovšem po uplynutí platnost dárkového poukazu již nelze rezervovaný termín ze strany příjemce služby měnit.

b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je vzhledem ke specifičnosti poskytované služby oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 1 den před sjednaným termínem poskytnutí služby. Objednatel má v takovém případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat v rámci platnosti poukazu, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti poukazu prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.

Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např. účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše 25 % ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu, tak nejbližší možný termín.

Pokud však bude rezervace ze strany poskytovatele služby stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí - v případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro realizaci služby (hodnoty rychlosti větru, dohlednosti, teploty vzduchu - dáno leteckými předpisy) ve lhůtě kratší než v prvním odstavci , má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti poukazu, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

Obecná práva a povinnosti

Příjemce služby je povinen sám posoudit, zda je zdravotně a fyzicky způsobilý k bezpečnému absolvování vybrané služby. Zdravotní předpoklady příjemce služby pro čerpání služby: na místě podepisuje prohlášení o absolvování letu na vlastní nebezpečí vzhledem k jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu. Současně bude upozorněn na možné následky v případě nesprávného zhodnocení svého zdravotního stavu (srdeční vady, vysoký krevní tlaku, nemocí dýchacích cest). V žádném případě se letu nesmí zúčastnit osoba pod vlivem omamných či návykových látek, nebo alkoholu! V případě, že pilot pojme podezření, že pod takovým vlivem příjemce služby je, tento se nebude moci čerpání služby účastnit a poukaz tak propadne. Maximální hmotnost klienta je 125 kg.

Příjemce služby využívá vybranou službu zcela na svou vlastní odpovědnost.

Příjemce služby je povinen obstarat si všechny potřebné dokumenty nutné k využití služby (např. cestovní doklady, pojištění, potvrzení o lékařské prohlídce apod.).

Poskytovatel služby nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v důsledku neplatnosti nebo neúplnosti potřebných dokumentů, které si zajišťuje příjemce služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na vlastní náklady ve sjednaném termínu na místo poskytnutí služby.

Příjemce služby je povinen dostavit se na místo poskytnutí služby s dárkovým poukazem (nebo jeho čitelnou fotografií nebo kopií ) pro tento zážitek určeným a poukaz předložit ke kontrole poskytovateli služby (resp. jeho zástupci) na místě poskytnutí služby a prokázat oprávněnost čerpat službu dle předloženého poukazu.(ověření totožnosti). Pokud příjemce služby nepředloží před poskytnutím služby poukaz (nebo jeho čitelnou fotografii nebo kopii) a neprokáže svoje oprávnění k čerpání služby, bude rezervace považována za pozdě stornovanou/nestornovanou ze strany příjemce služby s důsledky uvedenými v čl. IV. odstavci 6 písm. a) těchto Všeobecných obchodních podmínek; tzn. stejné důsledky jako když se příjemce služby nedostaví.

Objednatel je povinen zajistit doprovod a dohled dospělé osoby, pokud je příjemcem služby osoba mladší 15-ti let, popřípadě zajistit souhlas zákonného zástupce při účasti osoby mladší 18 let, je-li bez jeho doprovodu.

Poskytovatel služby se zavazuje zajistit na místě poskytnutí služby odpovědnou osobu, která proškolí příjemce služby a seznámí ho se všemi povinnostmi a podmínkami, kterými se musí řídit po dobu uskutečnění služby.

Příjemce služby odpovídá za škody, které způsobí poskytovateli služeb nebo jeho dodavateli služeb v rámci čerpání služby z důvodu porušení pokynů odpovědné osoby, se kterými byl seznámen před poskytnutím služby.

Příjemce služby má možnost dokoupit a čerpat u poskytovatele služby další dodatečné služby, nad rámec služby, čerpané na základě dárkového poukazu, pokud poskytovatel služby takové služby poskytuje, vždy však pouze na základě přímé domluvy s poskytovatelem služeb. Příjemce služby je v tomto případě povinen uhradit přímo dodavateli služby aktuální cenu těchto dodatečných služeb, platnou v den využití služby, čerpané na základě dárkového poukazu. Poskytovatel služby není povinen poskytnout jakékoli dodatečné služby, nad rámec dárkového poukazu.

Případné vady zakoupených dodatečných služeb příjemcem služby, nad rámec dárkového poukazu, je příjemce služby povinen reklamovat, bez zbytečného odkladu, přímo u poskytovatele služeb.

VI. Cena a platební podmínky

Cena nabízených služeb je vždy uvedena na internetových stránkách poskytovatele služeb. Cena služby dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce služby .Při osobním odběru na prodejním stánku poskytovatele slouží jako doklad účtenka z registrační poklady eventuelně paragon. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH.

Cena může být objednatelem služby uhrazena jak způsoby, které jsou uvedeny na internetové adrese www.flyheli.cz, tak i platbou v hotovosti případně prostřednictvím platebního terminálu u poskytovatele služby.

Platba musí být provedena v českých korunách. V případě úhrady bankovním převodem hradí zákazník veškeré bankovní poplatky, tak aby poskytovateli služeb byla sjednaná cena za služby připsána na jeho účet v plné výši.

VII. Odstoupení od smluvního vztahu

1) Poskytovatel služby je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě zrušení poskytování požadované služby ze strany poskytovatele služeb. O zrušení služeb je poskytovatel služeb povinen objednatele služby informovat nejpozději při žádosti o rezervaci služby. Objednatel služby má v tomto případě nárok na vrácení zaplacené ceny. Smluvní strany jsou dále oprávněny se dohodnout na poskytnutí náhradní služby v hodnotě původně sjednané služby.

b) Z důvodů hrubého porušení povinností příjemce služeb plynoucích z uzavřené smlouvy. V takovém případě má poskytovatel služeb nárok na uhrazení nákladů vynaložených v souvislosti s plněním uzavřené smlouvy stanovených paušálně jako 30 % z ceny služby.

2) Objednatel má právo okamžitě odstoupit od smlouvy v následujících případech:

a) V případě hrubého porušení povinností poskytovatele služeb plynoucích z uzavřené smlouvy.

b) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od potvrzení objednávky tj. uzavření smlouvy a to bez uvedení důvodu, odesláním písemného odstoupení od smlouvy doručeném na korespondenční adresu poskytovatele Palackého 967/11,412 01 Litoměřice, případně e-mailem s elektronickým podpisem na info@flyheli.cz. Odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na objednatele a ne na třetí osoby. Objednatel, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smluv v případech stanovených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění). Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy v souladu s tímto čl. VII. odst. 2) písm. b) těchto VOP a přesto službu na základě zpřístupněných údajů využije nebo ji umožní využít třetí osobě, je povinen nahradit poskytovateli služeb škodu, kterou mu tím způsobí.

c)Při odstoupení od smlouvy objednatelem , mu bude vrácena uhrazena částka v plné výši pouze v případě platby v hotovosti anebo bankovním převodem.V případě platby platebním terminálem anebo platební kartou při objednávce na stránkách poskytovatele bude objednateli vrácena uhrazená částka snížená o odečet částky 150.-Kč za transakci provedenou platební kartou.

Objednatel tuto skutečnost bere na vědomí a souhlasí s ní.

VIII. Reklamace

1. Poskytovatel služby je povinen objednateli služby zajistit poskytnutí služby specifikované v dárkovém balíčku v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy.

2. Nesplní-li poskytovatel služby své povinnosti vyplývající ze smlouvy řádně a včas, je objednatel služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od skončení poskytování služby. V případě, že poskytnutí služby neproběhlo vůbec, je objednatel služby povinen vady poskytnuté služby u poskytovatele reklamovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců plynoucích od prvního dne, kdy měla být služba poskytnuta (kdy mělo být započato s jejím poskytováním).

3. Objednatel služby je povinen uplatnit reklamaci a je povinen v ní uvést číslo dárkového poukazu , termín realizace a popsat vady poskytnuté služby.

4. Poskytovatel služeb reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace poskytovatel služeb objednateli vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

5. Nesplní-li poskytovatel služby svou povinnost dodat objednateli dárkový poukaz, objednatel je povinen tuto skutečnost u poskytovatele služby reklamovat bez zbytečného odkladu.

6. V případě, že objednatel služby řádně uplatní oprávněnou reklamaci, má právo na odstranění vad poskytované služby a není-li to možné, má právo na přiměřenou slevu z ceny, kompenzaci, případně může od smlouvy odstoupit. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně poskytovatele služeb, má objednatel služby právo na vrácení uhrazené ceny služby.

7. Je-li příjemci služby již při uplatnění či čerpání služby zřejmé, že služby nejsou poskytovány řádně, doporučuje poskytovatel služby příjemci služby, zajistit si důkazy o vadném poskytování služby pro usnadnění případné reklamace nebo uplatnění nároku na náhradu škody (pořídit fotografie, videozáznam, potvrzení svědky apod.) a předložit je poskytovateli služby při reklamaci nebo uplatnění jiných nároků.

8. Každý objednatel služby, který je zároveň spotřebitelem, je oprávněn se v případě neuznání reklamace, nebo jakéhokoliv jiného sporu s poskytovatelem služeb (tedy v případě, pokud se objednatel služby domnívá, že jej poskytovatel služeb poškodil nebo nedostál svým závazkům) obrátit na nezávislé centrum řešení spotřebitelských sporů České obchodní inspekce (ČOI) a zahájit bezplatný proces mimosoudního jednání. Podrobnosti o podmínkách a způsobu zahájení mimosoudního jednání naleznete na stránkách www.coi.cz nebo zde (vložit odkaz: http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ ).

IX. Závěrečná ustanovení

Fotografie zobrazené u jednotlivých služeb na webových stránkách jsou ilustrační.

Obchodní podmínky a informace o zpracování osobních údajů najdete na internetových stránkách www.flyheli,cz..

Tyto VOP jsou platné od 5.1.2022

facebook