Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby společnost LPS-Letecké práce a služby s.r.o zpracovávala a používala osobní údaje uživatele, a to jméno, příjmení , datum narození,bydliště, e-mailovou adresu, telefon a údaj o hmotnosti od okamžiku potvrzení objednávky na portálu www.flyheli.cz .

Uživatel tímto potvrzuje, že byl společností LPS-Letecké práce a služby s.r.o poučen o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas může kdykoli odvolat, jakož i o jeho právech v souvislosti se správou poskytnutých údajů v odkazu Zpracování osobních údajů zákazníka.

Zpracování osobních údajů zákazníka Společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále
jen „Nařízení" Společnost LPS –letecké práce a služby, s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu:

  • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození)
  • Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo, bydliště)
  • Osobní údaje (hmotnost)

Společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem identifikace uživatele služby a splnění smluvního závazku poskytnout Vám služby, případně zboží , které se rozhodnete zakoupit na našem webovém portálu www.flyheli.cz, dále pro zajištění organizace při realizaci služby a vlastní marketingové potřeby. Dále bude tyto údaje zpracovávat pro potřeby evidence dle nařízení EU č.965/2012 a Úřadu pro civilní letectví CAA-SL-102-2-16 a to po dobu 4 měsíců od doby provedení konkrétního letu.
Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost LPS – letecké práce a služby s.r.o. má tedy možnost zasílat Vám, i bez Vašeho souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které jste u nás zakoupili, a to na email, který jste nám poskytli. Zasílání těchto nabídek můžete kdykoli odmítnout. Každý zákazník má při zaslání každé jednotlivé nabídky možnost zdarma odmítnout souhlas se zasíláním těchto nabídek na poskytnutý email, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce.

Zasílání těchto nabídek na poskytnutý email můžete odmítnout také již nyní, za tímto účelem nás, prosím, kontaktujte na email info@flyheli.cz.

Dále máme právo Vám zaslat jednorázové informační upozornění na Váš email v případě, pokud nedokončíte řádně Vaši započatou objednávku na našem webovém portálu www.flyheli.cz Správcem Vašich osobních údajů bude společnost LPS- Letecké práce a služby, s.r.o. Sídlo a zároveň kontaktní adresa:
IČO:
Telefon:
Email: info@flyheli.cz
 

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na e-mailové adrese: info@flyheli.cz
Dále budou Vaše osobní údaje předány IT specialistům, zajišťujícím provoz našeho webového portálu www.flyheli.cz. Společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje pro svoje marketingové potřeby po dobu tří let od udělení souhlasu. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů společností LPS –letecké práce a služby s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:


1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti LPS –letecké práce a služby s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:


a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od společnosti LPS- letecké práce a služby s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost LPS- letecké práce a služby s.r.o. nezískala od Vás;
 

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;
d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o., jako na správce, vztahuje;
f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.
 

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost LPS–letecké práce a služby s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;
c) pokud společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti LPS –letecké práce a služby s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti LPS –letecké práce a služby s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. bránila, a to v případě, že:
a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a
b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly
předány přímo společností LPS –letecké práce a služby s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
- zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo 

- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany. Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost LPS –letecké práce a služby s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

facebook